სივრცითი მოწყობა

A-/A+
სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტი სგშ - სკრინინგის განცხადება გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქვედა გუდაური 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმა გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე კობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (I გეგმარებითი არეალი. პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მე-2 საბაგირო სადგურის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (V გეგმარებითი არეალი, პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მე-8 საბაგირო ავტოსადგომი განაშენიანების რეგულირების გეგმა (VI გეგმარებითი არეალი, პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის საბაგიროს მთავარი კვანძების განაშენიანების რეგულირების გეგმა (IV გეგმარებითი არეალი, პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქვედა გუდაური 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმა (III გეგმარებითი არეალის პროექტი) კობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დანართი №1) (გრაფიკული ნაწილი) I გეგმარებითი არეალი მე-2 საბაგირო სადგურის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N5 მე-8 საბაგირო ავტოსადგომის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N6 (გრაფიკული ნაწილი VI გეგმარებითი არეალი) საბაგიროს მთავარი კვანძების განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N4 (გრაფიკული ნაწილი IV არეალი) ქვედა გუდაური 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დანართი №2) (გრაფიკული ნაწილი) (II გეგმარებითი არეალი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქვედა გუდაური 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N3 (III გეგმარებითი არეალი) დანართი N2 გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის სამთო მომსახურების საშუალებები სარეკომენდაციო/თემატური რუკები გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის საბაზო არეალების მომსახურება სარეკომენდაციო/თემატური რუკები „გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მდებარე მიწის ნაკვეთების განაშენიანების რეგულირების გეგმის” სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებ გუდაურის სტრატეგიული გარემოსდაცვითი შეფასებისადმი დაქვემდებარების შესახებ ბრძანება N2-269 გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა გარფიკული ნაწილი