სივრცითი მოწყობა

A-/A+
სტრატეგიული დოკუმენტის პროექტი სგშ - სკრინინგის განცხადება გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის ქვედა გუდაური 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმა გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე კობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (I გეგმარებითი არეალი. პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მე-2 საბაგირო სადგურის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (V გეგმარებითი არეალი, პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე მე-8 საბაგირო ავტოსადგომი განაშენიანების რეგულირების გეგმა (VI გეგმარებითი არეალი, პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის საბაგიროს მთავარი კვანძების განაშენიანების რეგულირების გეგმა (IV გეგმარებითი არეალი, პროექტი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქვედა გუდაური 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმა (III გეგმარებითი არეალის პროექტი) კობის განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დანართი №1) (გრაფიკული ნაწილი) I გეგმარებითი არეალი მე-2 საბაგირო სადგურის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N5 მე-8 საბაგირო ავტოსადგომის ტერიტორიის განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N6 (გრაფიკული ნაწილი VI გეგმარებითი არეალი) საბაგიროს მთავარი კვანძების განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N4 (გრაფიკული ნაწილი IV არეალი) ქვედა გუდაური 1 განაშენიანების რეგულირების გეგმა (დანართი №2) (გრაფიკული ნაწილი) (II გეგმარებითი არეალი) გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიაზე ქვედა გუდაური 2 განაშენიანების რეგულირების გეგმა დანართი N3 (III გეგმარებითი არეალი) დანართი N2 გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის გამოყენებისა და განაშენიანების რეგულირების წესები გუდაურის სარეკრეაციო ტერიტორიის მიწათსარგებლობის გენერალური გეგმა