ნორმატიული აქტები

A-/A+
საქართველოს მთავრობის დადგენილება N82, 2017 წლის 15 თებერვალი საქართველოს მთავრობის დადგენილება N85, 2017 წლის 15 თებერვალი საქართველოს მთავრობის დადგენილება N86, 2017 წლის 15 თებერვალი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N391, 2016 წლის 7 მარტი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N634, 2016 წლის 15 აპრილი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N777, 2016 წელის 5 მაისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1345, 2016 წელის 7 ივლისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1408, 2016 წელის 14 ივლისი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N1798, 2016 წელის 7 სექტემბერი საქართველოს მთავრობის განკარგულება N2735, 2016 წელის 30 დეკემბერი „მოქალაქეთა სამხედრო აღიცხვის შესახებ დებულების დამტკიცების თაობაზე“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 2 ივნისის №247 დადგენილება მუნიციპალიტეტის ადმინისტრაციულ საზღვრებში მდებარე გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ მთავრობის დადგენილება „საბიუჯეტო დეფიციტის მართვის მიზნით გასატარებელი ზოგიერთი ღონისძიების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის განკარგულება „სამხედრო სავალდებულო სამსახურში მოქალაქეთა 2015 წლის საშემოდგომო გაწვევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ მთავრობის განკარგულება #508 „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ“ მთავრობის განკარგულება #333 „სტატისტიკური სამუშაოების 2015 წლის პროგრამის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 23 თებერვლის განკარგულება „წვევამდელთა სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების შესახებ“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 2 მარტის №63 ბრძანება „წვევამდელთა სამხედრო სამსახურში გაწვევის გადავადების შესახებ“ საქართველოს პრემიერ-მინისტრის 2015 წლის 2 მარტის №64 ბრძანება დადგენილება „მაღალმთიან დასახლებაში მუდმივად მცხოვრები პირის სტატუსის მინიჭების, შეწყვეტის დააღდგენის წესის დამტკიცების შესახებ დადგენილება საავტომობილო გვირაბებში საგანგებო შემთხვევების პრევენციის რეგლამენტის დამტკიცების თაობაზე მთავრობის №62 დადგენილება „ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ“ მთავრობის დადგენილებაში ცვლილების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება, რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან ადგილობრი თვითმმართველობებისთვის თანხის გამოყოფაზე მთავრობის განკარგულება #391 სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #1345 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #1408 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #367 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #371 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #391 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #405 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #407 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #507 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #536 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #551 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #599 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #602 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #644 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #692 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #698 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება #712 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №800, განკარგულება №407-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე განკარგულება #835 სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ განკარგულება №907, საერთაშორისო მნიშვნელობის მცხეთა-სტეფანწმინდა-ლარსის გზაზე სტიქიური მოვლენების ლიკვიდაციის შესახებ მთავრობის განკარგულება №999, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1042, განკარგულება №602-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება №1065, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1112, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1117, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1118, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1120, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1343, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1357, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1375, განკარგულება №1117-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება №1376, განკარგულება №1120-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე მთავრობის განკარგულება №1818, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1839, №644 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ მთავრობის განკარგულება №1965, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №2039, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №2157, სამინისტროსთვის საქართველოს რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ მთავრობის განკარგულება №2551, სტიქიის სალიკვიდაციო ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე მთავრობის განკარგულება №2555, №2039 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ მთავრობის დადგენილება N54 „დიასპორასთან ურთიერთობის სტრატეგიის შემმუშავებელი უწყებათაშორისი საბჭოს შექმნის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება #597 ადგილობრივი ინფრასტუქტურის განვითარების მიზნით ღონისძიებების განხორციელების თაობაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №255, სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №343, სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №990, განკარგულება №407-ში ცვლილებების შეტანის თაობაზე საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1715, სამინისტროსთვის რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება №1988, სამინისტროსთვის რეგიონული პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ საქართველოს მთავრობის განკარგულება, №907 განკარგულებაში ცვლილებების შეტანის შესახებ საქართველოს მთავრობის დადგენილება #54 2016 წლის 4 თებერვალი, სოფლის მხარდაჭერის პროგრამის დამტკიცების შესახებ ცვლილება №262 დადგენილებაში „საქართველოში ეროვნული სივრცითი მონაცემების ინფრასტრუქტურის სამთავრობო კომისიის შექმნის შესახებ ცვლილება №671 დადგენილებაში „მაღალმთიან დასახლებათა ნუსხის დამტკიცების შესახებ“ ცვლილება №2068 განკარგულებაში „სსიპ - საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის მიერ განსახორციელებელი ღონისძიებების შესახებ ცვლილება №406 დადგენილებაში „ცენტრალური გამწვევი კომისიის შექმნის შესახებ“ ცვლილება №536 დადგენილებაში „მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ“ ცვლილება განკარგულებაში №407, სამინისტროსთვის რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების ფონდიდან თანხის გამოყოფის შესახებ ცვლილება მთავრობის დადგენილებაში „სამედიცინო დაწესებულებათა რეაბილიტაციის 2014 წლის სახელმწიფო პროგრამის დამტკიცების შესახებ ცვლილებები №2041 განკარგულებაში განკარგულებაში „გეოგრაფიული ობიექტისათვის სახელწოდების გადარქმევის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 6 ოქტომბრის №515 დადგენილება „დასახლების შექმნისა და გაუქმების, დასახლებისთვის შესაბამისი კატეგორიის მინიჭებისა და ა.შ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება „მიწის გამოსყიდვისა და განსახლების გეგმის შესახებ“ საქართველოს მთავრობის 2015 წლის 9 მარტის N434 განკარგულება „მაღალმთიანი დასახლებების განვითარების ფონდის განკარგვის წესის დამტკიცების შესახებ“ საქართველოს მთავრობის დადგენილება მთის განვითარების ეროვნული საბჭოს შემადგენლობისა და დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს მტავრობის დადგენილება