კანონმდებლობა

A-/A+
ადგილობრივი თვითმმართველობის კოდექსი არასამხედრო, ალტერნატიული შრომითი სამსახურის შესახებ გარემოს დაცვის შესახებ გენდერული თანასწორობის შესახებ გეოგრაფიული ობიექტების სახელდების შესახებ დისკრიმინაციის ყველა ფორმის აღმოფხვრის შესახებ ინვესტიციების სახელმწიფო მხარდაჭერის შესახებ ინფორმაციული უსაფრთხოების შესახებ მაღალმთიანი რეგიონების განვითარების შესახებ მობილიზაციის შესახებ საავტომობილო გზების შესახებ საინვესტიციო საქმიანობის ხელშეწყობისა და გარანტიების შესახებ სამხედრო ვალდებულებისა და სამხედრო სამსახურის შესახებ სამხედრო სავალდებულო სამსახურის გადავადების მოსაკრებლის შესახებ სამხედრო სარეზერვო სამსახურის შესახებ საქართველოს 2018 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის შესახებ საქართველოს ადმინისტრაციული საპროცესო კოდექსი საქართველოს ზოგადი ადმინისტრაციული კოდექსი საქართველოს კონსტიტუცია საქართველოს მთავრობის სტრუქტურის, უფლებამოსილებისა და საქმიანობის წესის შესახებ საქართველოს საბიუჯეტო კოდექსი საქართველოს საგადასახადო კოდექსი საქართველოს საერთაშორისო ხელშეკრულებებ ის შესახებ საქართველოს შრომის კოდექსი სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის შესახებ სახელმწიფო ქონების შესახებ სახელმწიფო შესყიდვების შესახებ სახელმწიფო შიდა ფინანსური კონტროლის შესახებ საჯარო დაწესებულებაში ინტერესთა შეუთავსებლობისა და კორუფციის შესახებ საჯარო ინფორმაციის ასლის გადაღების მოსაკრებლის შესახებ საჯარო სამსახურის შესახებ სიტყვისა და გამოხატვის თავისუფლების შესახებ წყლის შესახებ
საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ადმინისტრაციული დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს გამგებლობაში არსებული სახელმწიფო საქვეუწყებო დაწესებულების – საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ევროინტეგრაციის და რეფორმების ხელშეწყობის დეპარტამენტის დებულ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ინფრასტრუქტურის პოლიტიკისა და განვითარების პარტნიორებთან ურთი საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს მობილიზაციისა და სამხედრო სამსახურში გაწვევის კოორდინირების დ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონებსა და ადგილობრივი თვითმმართველობის ორგანოებთან ურთიერ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს რეგიონებში განსახორციელებელი პროექტების დეპარტამენტის დებულებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს შიდა აუდიტის დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს სამართლებრივი საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ანაკლიის ღრმაწყლოვანი ნავსადგურის განვითარების სააგენტოს დებულების დამტკიცების შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის - ევრაზიის სატრანსპორტო დერეფნის საინვესტიციო ცენტრის დებულების დამტკიცების შესახებ საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – ვანო ხუხუნაიშვილის სახელობის ეფექტიანი მმართველობის სისტემის და ტერიტორიული მოწყობის რეფორმის საჯარო სამართლის იურიდიული პირის – საქართველოს მუნიციპალური განვითარების ფონდის დაფუძნების, სამეთვალყურეო საბჭოს განსაზღვრისა და საქართველოს რეგიონული განვითარებისა და ინფრასტრუქტურის სამინისტროს ეკონომიკური დეპარტამენტის დებულების დამტკიცების შესახებ